ROZEZNANIE RYNKU: organizacja warsztatów KUŹNIA OPTYMIZMU

ROZEZNANIE RYNKU z dnia 07.04.2023 r.

Firma JMM Sp. z o.o w związku z realizacją projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA nr RPWP.07.01.02-30-0125/22 (zwany w dalszej części Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 7: włączenie społeczne 7.1. Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.2.Aktywna integracja – projekty konkursowe zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie GRUPOWYCH TRENINGÓW KOMPETENCJI SPOŁECZNO-ZAWODOWYCH pn. Warsztaty - Kuźnia Optymizmu.

Przedmiotem rozeznania rynku jest przeprowadzenie grupowego poradnictwa społeczno-zawodowego tj. min. 1 max 6. warsztatów (32 godziny/1 grupa, śr. 10 os/grupa). W zajęciach weźmie udział max. 60 UP. Przez godzinę rozumie się 60 minut. Do czasu zajęć należy wliczyć przerwy regeneracyjne. Zaplanowane jest przyprowadzenie warsztatów dla 6 grup śr. po 10 os. w terminie: maj-sierpień 2023 r. wraz z zapewnieniem wyżywienia i przygotowania materiałów dydaktycznych. Rozkład i harmonogram zajęć zostanie ustalony z Zamawiającym po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.

Poradnictwo realizowane będzie w formie warsztatów, bazując na modelu Kuźni optymizmu oraz Orlego gniazda – elementów rezultatu PIW EQUAL pn. Model aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wypracowanego w projekcie pt. „Wstań, unieś głowę” (http://www.equal.org.pl/baza.php?M=12&PID=28&lang=pl) (A0518). W ramach warsztatów wykorzystane będą modele Kuźni optymizmu oraz Orlego gniazda, które zakładają wzrost kompetencji Uczestnika projektu w zakresie aktywnego poruszania się po rynku pracy.

W ramach warsztatów zostaną wykorzystane wszystkie produkty wypracowane w ramach / dla w/w rozwiązania innowacyjnego.

Wybrane produkty:

 • Materiały do warsztatów „Kuźnia optymizmu”
 • Warsztaty upowszechniające model aktywizacji zawodowej osób zagrożonych marginalizacją - publikacja
 • Wstań, unieś głowę - publikacja
 • Wstańmy razem - film

Kluczowy w procesie etap motywacji skoncentrowany będzie wokół wzmacniania kondycji psychicznej, podnoszenia samooceny i wspierania w nabywaniu umiejętności planowania kariery, poszukiwania pracy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. W programie warsztatów model przewiduje zgłębienie przez Uczestników projektu ich problemów zawodowych, dokonanie oceny siebie i posiadanego potencjału na tle grupy i – na tej podstawie rozwijanie umiejętności racjonalnego decydowania o swojej karierze. Wykorzystanie elementu z modelu aktywizującego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL.

Zakres zamówienia obejmuje, m.in.:

 1. Opracowanie programu warsztatu i harmonogramu realizacji usługi oraz przedłożenie do akceptacji Zamawiającego.

Planowany zakres: wzmacnianie kondycji psychicznej, samopoznanie, analiza i modelowanie postaw, rozpoznawanie własnych zasobów, wzmacnianie samooceny i wspierania w nabywaniu umiejętności planowania kariery, poszukiwania pracy, metody radzenia sobie ze stresem), warsztaty interpersonalne (komunikacja, trening asertywności, proces tworzenia zespołu i współpracy w grupie, identyfikacja i rozwiązywanie konfliktów). Zakres tematyczny każdorazowo uzależniony od grupy.

 1. Zapewnienie kadry trenerskiej spełniającej minimalne wymagania: wykształcenie wyższe i po min. 300h szkoleń/doradztwa zbieżnego z tematyką udzielanego wsparcia w ostatnich 2 latach. Na etapie składania oferty wystarczające jest złożenie CV i oświadczenia o posiadanym doświadczeniu, jednak na każdym etapie Zamawiający może zażądać dostarczenia dokumentów potwierdzających doświadczenie kadry Wykonawcy.

 1. Wykonawca ma obowiązek oznaczenia lokali, w tym sal/pomieszczeń oraz budynków, w których będą realizowane warsztaty zgodnie z przepisami i normami wskazanymi w Wytycznych/Dokumentach programowych dotyczących zasad promocji w ramach Funduszy Społecznych na lata 2014-2020 (plakat zostanie przekazany przez Zamawiającego). Pomieszczenia na potrzeby przeprowadzenia grupowych treningów kompetencji społeczno-zawodowych zapewni JMM.

 1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wyżywienia dla uczestników warsztatów podczas każdego dnia warsztatu tj. przerwy regeneracyjne (min. kawa/herbata wraz z dodatkami, zimne napoje, obiad). W przypadku zapotrzebowania (osoby z niepełnosprawnościami, dieta bezglutenowa, wegetarianizm, weganizm itp. - przerwa będzie odpowiadała potrzebom zgłaszanym przez uczestników).

Koszty administracyjne związane z organizacją zajęć (wyżywienie, materiały na warsztaty) pokrywa Wykonawca.

 1. Uczestnicy projektu powinni nabyć kompetencje weryfikowane w IV etapach: ZAKRES, WZORZEC, OCENA, PORÓWNANIE.

Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów[1]:

 • ZAKRES: 60 UP z grupy docelowej uczestniczących w ww. warsztatach.
 • WZORZEC: Model stanowi połączenie uzupełniających się modułów, które zakładają wzrost kompetencji UP w zakresie aktywnego poruszania się po rynku pracy. Kluczowy w procesie etap motywacji koncentruje się wokół: wzmacniania kondycji psychicznej, podnoszeniu samooceny i wspieraniu w nabywaniu umiejętności planowania kariery, poszukiwania pracy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Program warsztatów zakłada zagłębienie przez UP ich problemów zawodowych, dokonanie oceny siebie i posiadanego potencjału na tle grupy i na tej podstawie - rozwijanie umiejętności racjonalnego decydowania o swojej karierze.
 • OCENA: weryfikacja spełnienia kryterium - wymagane jest minimum 80% obecności na zajęciach oraz  minimum 60% punktów z testu kompetencji na koniec zajęć.
 • PORÓWNANIE wyników UP z wymaganiami i wydanie uczestnikom zaświadczeń potwierdzających zdobyte kompetencje.

 1. Planowany termin realizacji zamówienia: od maja 2023 r., nie później niż do dnia 31.08.2023 r. 

 1. Planowane miejsce realizacji zajęć:
 • Powiat chodzieski – śr. 2 grupy
 • Miasto Chodzież – śr. 1 grupa
 • Powiat wągrowiecki – śr. 2 grupy
 • Gmina Ryczywół – śr. 1 grupa

Przewidywany termin uruchomienia warsztatów: nie wcześniej, niż min. 7 dni od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 2 miesiące.

UWAGA: Zamawiający w ramach niniejszego postepowania nie zobowiązuje się do przeprowadzenia dokładnie 6 warsztatów. Kwalifikacja Uczestnika do odbycia grupowego treningu kompetencji społeczno-zawodowych odbędzie się na podstawie zapisów Indywidualnych Ścieżek Rozwoju.

Wymogi w zakresie wykonawcy:

 • Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych,
 • Zrealizuje wsparcie zgodnie z przekazaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji, dokonana jej analizy, a w razie potrzeby aktualizacji,
 • Udzieli wsparcia uczestnikom/czkom projektu w lepszym zrozumieniu samego siebie w środowisku pracy oraz w wyborze nowego zatrudnienia i dążenia do lepszego przystosowania go/jej do rynku pracy,
 • Zapewni na potrzeby warsztatów niezbędnych narzędzi, materiałów, czy sprzętu,
 • Zapewni uczestnikom przerwy regeneracyjne,
 • Przeprowadzi warsztat z udziałem trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji. Trener realizujący warsztat powinien posiadać wykształcenie wyższe i po min. 300h szkoleń/doradztwa zbieżnego z tematyką udzielanego wsparcia w ostatnich 2 latach,
 • Wydanie uczestnikowi zaświadczenia potwierdzającego nabyte kompetencje.

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 21.04.2023 r. na adres email: biuro@jmm.net.pl, osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: JMM Sp. z o. o., ul. Żurawinowa 10, 62-070 Palędzie.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/OWDZ

Załączniki, które należy przedłożyć:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wykaz godzin trenerskich wraz z CV trenera
 3. Wzór programu warsztatu
 4. Ankieta badająca zdolność organizacyjną w związku z powierzeniem danych osobowych
 5. OŚWIADCZENIE o braku powiązań z Federacją Rosyjską.

Załączniki dodatkowe do zapoznania się:

Wzór umowy.

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Marta Lewandowska
tel: 660 713 090
e-mail: biuro@jmm.net.pl

UWAGA!

W związku z przepisem art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), z udziału w rozeznaniu rynku wykluczeni są przedsiębiorcy i osoby fizyczne, względem których stosowane są środki sankcyjne i które figurują na stosownych listach, zarówno unijnych, jak i krajowych.


 


AKTUALIZACJA na dzień 26.04.2023 :

Beneficjent dokonał wyboru złożonej oferty na podstawie przyjętych kryteriów. W oparciu o ustalone w rozpoznaniu kryteria wybrano wykonawcę: 1. Progresja Centrum Szkoleń Kosmetycznych 2. Progresja Policealna Szkoła Kosmetyczna 3. Geoapik AGNIESZKA MAĆKOWIAK, pl. Wolności 8/6, 61-738 Poznań, NIP: 7842271223, REGON: 301724067. Wybrany Oferent spełnia wszystkie wymagania i kryteria określone w rozpoznaniu. Oferent nie podlega wykluczeniu. Zaproponowana przez wybranego Oferenta cena jest ceną rynkową.

Zdjęcie 1

Strony w dziale: