0125 OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA

4 oznaczenia :pierwsze logo Funduszy Europejskich niebieski prostokąt z 3 Gwiazdkami w kolorze czerwonym, żółtym i białym. Drugie Flaga polski. Trzecie symbol województwa wielkopolskiego. oznaczenie Unii Europejskiej.
5 osób w rożnym wieku stoją uśmiechnięci z wyciągniętym kciukiem w górę. W lewym dolnym rogu napis od wykluczenia do zatrudnienia

Opis projektu

Celem głównym projektu zaplanowanym do 31.08.2023 r. jest zwiększenie możliwości zatrudnienia min. 48 z 60 (33K) osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu 9 gmin objętych projektem województwa wielkopolskiego przez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie 01.09.2022-31.08.2023.

 

 

Wartość Projektu:
999 839,50 zł
Dofinansowanie:
849 863,56 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich:
849 863,56 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa:
0,00 zł
pieniądze w słoikach
Okres realizacji projektu:
01.09.2022 - 31.08.2023
Obszar realizacji projektu

Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących województwo wielkopolskie, w tym

 • powiat wągrowiecki:
  • gmina Damasławek,
  • gmina Gołańcz,
  • gmina Mieścisko,
  • gmina Wapno),
 • powiat obornicki:
  • gmina Ryczywół,
 • powiat chodzieski:
  • gmina Chodzież,
  • gmina Margonin,
  • gmina Szamocin.
Cel projektu

Celem głównym projektu zaplanowanym do 31.08.2023 r. jest zwiększenie możliwości zatrudnienia min. 48 z 66 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren 9 gmin objętych projektem z województwa wielkopolskiego przez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.

 

 

Regulamin rekrutacji - aktualizacja na 03.06.2023
Regulamin rekrutacji - archiwalny

.

 

Do kogo kierujemy projekt

Uczestnikami projektu mogą zostać:

 • osoby, które ukończyły 18 lat (max. do 74 roku życia) i zamieszkują na terenie gmin:
  • Damasławek – powiat wągrowiecki;
  • Gołańcz – powiat wągrowiecki;
  • Mieścisko – powiat wągrowiecki;
  • Wapno – powiat wągrowiecki;
  • Ryczywół – powiat obornicki;
  • Chodzież – powiat chodzieski;
  • Margonin – powiat chodzieski;
  • Szamocin – powiat chodzieski.
 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności:
 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;

Wsparcie w ramach projektu

Zakres działań oraz formy wsparcia przewidziane w ramach realizacji projektu:

 1. Indywidualne spotkania z Specjalistą ds. aktywizacji społecznej (2 godziny/UP);
 2. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (4h/UP);
 3. Indywidualne specjalistyczne poradnictwo psychologiczne (3 godziny/UP);
 4. Indywidualne poradnictwo prawne, obywatelskie (średnio 6h/UP);
 5. Grupowe poradnictwo społeczno-zawodowe (32 godziny/1 grupa, 10 os/grupa);
 6. Szkolenia zawodowe (średnio 120 godzin/UP) – JMM będzie pokrywać koszty takie jak: zakup szkolenia, egzaminy zewnętrzne, badania lekarskie i psychologiczne, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie oraz stypendium szkoleniowe: 10,43 zł/h netto. Przykładowa tematyka szkoleń i kursów:
 • Operator koparko-ładowarki;
 • Prawo jazdy kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej;
 • Kursy z zakresu spawalnictwa;
 • Kursy kosmetyczne, oprawy oka, manicure/pedicure;
 1. Staże zawodowe podczas których JMM będzie pokrywać następujące koszty:
 • stypendium stażowe w miesięcznej wysokości 1565,00 zł netto („na rękę”);
 • średni miesięczny koszt przejazdu UP do i z miejsca odbywania stażu (jeżeli miejsce stażu jest inne, niż miejsce zamieszkania uczestnika, śr. 100 zł/mc),
 • koszty związane z odbywaniem stażu: koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP stażystów,
 • koszty badań lekarskich niezbędnych przed rozpoczęciem stażu.

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej biuro@jmm.net.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 570-008-290 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej www.jmm.net.pl, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

JMM Sp. z o.o. dołoży starań, aby zrealizować  żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, JMM Sp. z o.o. niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, JMM Sp. z o.o. może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

ikona komunikacja dostępność

 

SŁOWNIK POJĘĆ
USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rozdział 2, Orzekanie o niepełnosprawności
Art. 3.

 

 1. Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się do realizacji celów określonych ustawą:

1) znaczny;

2) umiarkowany;

3) lekki.

(…)

Art. 4.

 1. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 1. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
 1. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

(…)”.

 

Kontakt

ikony kontakt telefon poczta email mapa

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.

 • wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 • urzędowe zaświadczenia (potwierdzenie m.in. statusu osoby niepełnosprawnej, zarejestrowanie w PUP, zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że osoba jest niepracująca i niezarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy)
 • podpisane oświadczenia projektowe

Dokumentację zgłoszeniową kandydaci składają w oryginale w jednym egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu, listownie pocztą na adres Biura Projektu lub z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pocztą elektroniczną.

Wersje dostępne materiałów (zgodnie z wymaganiami dostępności cyfrowej). Dzięki temu materiały będą możliwe do odczytania przez czytniki używane przez osoby z niepełnosprawnością wzroku.

Strony w dziale: