ROZEZNANIE RYNKU: Pakiet kursów: prawo jazdy kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przewóz rzeczy

ROZEZNANIE RYNKU z dnia 08.03.2023 r.

Firma JMM Sp. z o. o. realizuje projekt OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA nr RPWP.07.01.02-30-0125/22 (zwany w dalszej części Projektem) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 7: włączenie społeczne 7.1. Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.2.Aktywna integracja– projekty konkursowe.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup od 1 miejsca szkoleniowego na kursach prawa jazdy kat. C, C+E, KWP do C.

Celem kursów jest uzyskanie przez uczestnika umiejętności teoretycznych i praktycznych oraz kompetencji w zakresie kierowania pojazdem samochodowym zgodnie z zakresem określonym w kategorii C; C+E prawa jazdy oraz KWP na przewóz rzeczy. Szkolenie ma przygotować uczestnika do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C; C+E oraz KWP na przewóz rzeczy.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie oferty na organizację szkolenia / kursu (w wycenie powinno zawierać się wynagrodzenie trenera, wynajem sali, pojazdów, placu szkoleniowego oraz materiały szkoleniowe wraz z kosztem przeprowadzenia egzaminów wewnętrznych).

Koszty wszystkich niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych dla kandydata na kierowcę (badania do prawa jazdy kat. C; C+E oraz Kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy) oraz opłacenie egzaminów państwowych są pokrywane przez JMM.

Przewidywany termin uruchomienia szkoleń / kursów: nie wcześniej, niż min. 7 dni od terminu zakończenia trwania naboru ofert do niniejszego rozpoznania, nie później niż 2 miesiące.

Termin realizacji umowy: Od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31.08.2023 r. 

Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny/zewnętrzny nie jest wliczany do godzin szkolenia.

Tryb szkolenia: stacjonarny

Miejsce realizacji szkolenia: Zamawiający rekomenduje, aby miejsce organizacji szkolenia tj. sala szkoleniowa była zlokalizowana na terenie powiatu wągrowieckiego, co wynika z potrzeby organizacji kursu jak najbliżej miejsca zamieszkania Uczestnika projektu.  

Wymogi w zakresie wykonawcy:

 • Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga,
 • Zapewnienie sali wyposażonej w sprzęt adekwatny do przedmiotu szkolenia,
 • Zapewnienie pojazdów (zgodnie z obowiązującymi przepisami) do prawidłowej realizacji zajęć praktycznych,
 • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera/-ów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji. Trener realizujący szkolenie powinien posiadać kierunkowe wykształcenie wyższe / zawodowe wymagane dla danej tematyki szkolenia lub certyfikat/zaświadczenie/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia i przeprowadził, w sposób należyty, szkolenia odpowiadające tematyce szkolenia zaplanowanego w projekcie w przeciągu dwóch lat w łącznym wymiarze 300 h,
 • Zapewnienie uczestnikowi materiałów szkoleniowych adekwatnych do danego typu zajęć,
 • Program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego dot. organizowania i przeprowadzania kursów w danym zakresie,
 • Wydanie uczestnikowi zaświadczenia i innych dokumentów po zakończeniu kursów.

Do oferty proszę załączyć także PROGRAM, DOŚWIADCZENIE KADRY TRENERSKIEJ oraz ANKIETĘ  Z OŚWIADCZENIEM.

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 16.03.2023 r. na adres email: biuro@jmm.net.pl, osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: JMM Sp. z o. o., ul. Żurawinowa 10, 62-070 Palędzie.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/OWDZ

Załączniki, które należy przedłożyć:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wykaz godzin trenerskich wraz z kopią uprawnień instruktorskich
 3. Wzór programu szkolenia
 4. Ankieta badająca zdolność organizacyjną w związku z powierzeniem danych osobowych
 5. OŚWIADCZENIE o braku powiązań z Federacją Rosyjską.

Załączniki dodatkowe do zapoznania się:

Wzór umowy.

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Marta Lewandowska
tel: 660 713 090
e-mail: biuro@jmm.net.pl

UWAGA!

W związku z przepisem art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), z udziału w rozeznaniu rynku wykluczeni są przedsiębiorcy i osoby fizyczne, względem których stosowane są środki sankcyjne i które figurują na stosownych listach, zarówno unijnych, jak i krajowych.


 


AKTUALIZACJA na dzień 17.03.2023 :

Beneficjent dokonał wyboru złożonej oferty na podstawie przyjętych kryteriów. W oparciu o ustalone w rozpoznaniu kryteria wybrano wykonawcę: Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy Robert Palluth Wągrowiec (62-100), ul. Okrężna 2, NIP: 7661398440. Wybrany Oferent spełnia wszystkie wymagania i kryteria określone w rozpoznaniu. Oferent nie podlega wykluczeniu. Zaproponowana przez wybranego Oferenta cena jest ceną rynkową. Cena 8700,00 zł.

autostrada, ciężarówka, TIR z czerwoną przyczepą jedzie prawym pasem autostrady pośród lasów

Strony w dziale: