AKCJA ZAWODOWA TRANSFORMACJA

logotypy UE, RP, logo małopolski
zdobywanie szczytów, zwycięzca na szczycie

Opis projektu

Firma JMM Sp. z o. o. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt pn. „AKCJA ZAWODOWA TRANSFORMACJA”.

Założone efekty projektu to:

 • Poprawa sytuacji społecznej u 111 kobiet i 69 mężczyzn;
 • Podniesienie kompetencji/kwalifikacji przez 63 kobiety i  342 mężczyzn w kierunku zgodnym z potrzebami lokalnych rynków pracy;
 • Podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia przez 120 kobiet i 230 mężczyzn;
 • Utworzenie i utrzymanie przez okres min. 12 m-cy 192 nowych przedsiębiorstw na terenie Małopolski Zachodniej.
Wartość Projektu:
18 085 993,47 zł
Dofinansowanie:
17 181 693,79 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich:
15 373 094,44 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa:
1 808 599,35 zł
Okres realizacji projektu:
01.02.2024 r. – 31.01.2027 r.
Obszar realizacji projektu

Projekt jest skierowany do osób pracujących lub mieszkających lub uczących się na terenie województwa małopolskiego – Małopolski Zachodniej, tj. na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest złagodzenie do 31.01.2027 r. społecznych i gospodarczych skutków transformacji Małopolski Zachodniej w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu poprzez wdrożenie kompleksowego programu transformacji dla mieszkańców Małopolski Zachodniej, w tym 50 kobiet i 450 mężczyzn zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych zwolnienia, zwolnionych z przyczyn niedotyczących przyczyn niedotyczących pracowników z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych, 150 biernych zawodowo kobiet zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z ww. osobami oraz 50 osób nienależących do ww. grup, chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Małopolsce Zachodniej.

Do kogo kierujemy projekt

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby pracujące lub mieszkające lub uczące się na terenie Małopolski Zachodniej, tj. powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, nieotrzymujące równolegle wsparcia o analogicznym celu/charakterze w projekcie EFS+ (zwłaszcza w ramach Działania 6.1,6.2,6.4,6.6 typ B FEM 2021-2027) oraz spełniające co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • Posiadać status osoby przewidzianej do zwolnienia/zagrożonej zwolnieniem;
 • Posiadać status osoby zwolnionej z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika nie wcześniej niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu;
 • Posiadać status osoby biernej zawodowo zamieszkującej we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami wskazanymi powyżej;
 • Posiadać status osoby pracującej, biernej zawodowo lub osoby bezrobotnej zainteresowanej założeniem działalności gospodarczej na terenie Małopolski Zachodniej;
 • Niespełnianie przesłanek wykluczających możliwość otrzymania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

Szczegółowy opis grup docelowych

 1. 240K i 460M pracujących/mieszkających/uczących się na terenie woj. małopolskiego (WM) – Małopolski Zachodniej w tym:
 1. 40K,340M przewidzianych do zwolnienia/zagrożonych zwolnieniem i 10K,110M zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu. Na warunkach preferencyjnych będą przyjmowane:
 • os. przewidziane do zwolnienia/zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu
 • mężczyźni
 • os. na stanowiskach robotniczych
 • os. wieku 50+
 • os. do 30 r.ż.
 1. 150 os.(150K) biernych zawodowo zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z w/w osobami
 2. 50 os.(40K,10M) nienależących do ww. grup, chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie MZ, w tym 25K i 5M bezrobotnych/biernych zawodowo i 15K i 5M pracujących. Preferencja dla:
 • kobiet
 • osób bezrobotnych i biernych zawodowo.
 • osób, które zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą w miastach średnich/gminach górniczych MZ
 • os. z niepełnosprawnościami (OzN)

Ze wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie mogą skorzystać osoby, które spełniają przesłanki wykluczające możliwość udzielenia ww. wsparcia.

Z możliwości udziału w projekcie wyłączone są osoby otrzymujące jednocześnie wsparcie o analogicznym celu/charakterze w innym projekcie współfinansowanym z EFS+ (w szczególności w ramach Działania 6.1, 6.2, 6.4, 6.6 typ B FEM 2021-2027).

Wsparcie w ramach projektu

WSPARCIE JAKIE OFERUJEMY W RAMACH PROJEKTU

 • płatne 3-miesięczne staże zawodowe- stypendium stażowe w miesięcznej wysokośći  2 227,09 netto („na rękę”);
 • szkolenia zawodowe (śr. 96 godz.) ze stypendium szkoleniowym;
 • wsparcie pośrednika pracy;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • poradnictwo zawodowe: indywidualne oraz grupowe;
 • wsparcie szkoleniowe i doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;
 • doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy (max. 42 034,56 zł na stanowisko);
 • subsydiowane zatrudnienie (max. 62 167,68 zł/ 1 osoba)
 • jednorazowe dotacje na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w wysokości 42 034,56 zł;

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej biuro@jmm.net.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 570-008-290 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej www.jmm.net.pl, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

JMM Sp. z o.o. dołoży starań, aby zrealizować  żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, JMM Sp. z o.o. niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, JMM Sp. z o.o. może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Słownik pojęć

USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rozdział 2, Orzekanie o niepełnosprawności

„Art. 3.

 

 1. Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się do realizacji celów określonych ustawą:

1) znaczny;

2) umiarkowany;

3) lekki.

(…)

Art. 4.

 1. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 1. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
 1. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Dokumenty zgłoszeniowe

  Kontakt

  Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.

  • wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
  • urzędowe zaświadczenia (potwierdzenie m.in. statusu osoby niepełnosprawnej, zarejestrowanie w PUP, zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że osoba jest niepracująca i niezarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy)
  • podpisane oświadczenia projektowe

  Dokumentację zgłoszeniową kandydaci składają w oryginale w jednym egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu, listownie pocztą na adres Biura Projektu lub z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pocztą elektroniczną.

  Wersje dostępne materiałów (zgodnie z wymaganiami dostępności cyfrowej). Dzięki temu materiały będą możliwe do odczytania przez czytniki używane przez osoby z niepełnosprawnością wzroku.

  #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

    Strony w dziale: